ความเป็นมาของโครงการ

กรมทางหลวงชนบท ได้รับการร้องเรียนจากผู้ใช้เส้นทางทางสาย นบ.1009 แยก ทล.9-บ.หนองไผ่ขาด (ตอนที่ 3) อ.บางใหญ่, บางบัวทอง จ.นนทบุรี ระยะทางทั้งสิ้น 3.638 กิโลเมตร เนื่องจากในปัจจุบัน อ.บางใหญ่ และ อ.บางบัวทอง มีการขยายตัวของชุมชนอย่างรวดเร็ว มีหมู่บ้านจัดสรรเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้การจราจรที่ออกสู่ ถนนสาย ทล.9 ซึ่งเป็นสายหลักติดขัดอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาเร่งด่วน ทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้ง สร้างความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน เนื่องจากถนนเดิมเป็นถนนลาดยาง Ac. กว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง อยู่บนพื้นที่ดินอ่อนและติดคันคลองตลอดสายทาง ซึ่งมีสภาพชำรุดเสียหายเป็นอย่างมาก เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรภายในพื้นที่ชุมชนชานเมือง เพื่อความสะดวกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้รถ ใช้ถนน และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม