ความเป็นมาของโครงการ

          ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 รับทราบผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2553 และเห็นชอบแผนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2553-2557 โดยในแผนดังกล่าวมีโครงการก่อสร้างแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟกับถนน ซึ่งเป็นพื้นที่ภายใต้เขตความรับผิดชอบของกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท โดยให้กระทรวงคมนาคมดำเนินการปรับแผนการก่อสร้างแก้ไขจุดตัดทางรถไฟ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทาง การขนส่ง การท่องเที่ยว และลดปัญหาการจราจร รวมทั้งป้องกันปัญหาซึ่งเป็นสาเหตุในการเกิดอุบัติเหตุ และเพื่อรองรับโครงการพัฒนา การขนส่งระบบราง โครงการรถไฟทางคู่ และโครงการรถไฟความเร็วสูงในอนาคต

เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟกับถนนเป็นไปตามแผน กรมทางหลวงชนบท มีแผนการดำเนินงานโครงการก่อสร้างโครงสร้างต่างระดับตัดผ่านทางรถไฟบนถนนภายใต้เขตความรับผิดชอบ เพื่อสนับสนุนนโยบายกระทรวงคมนาคมในการรองรับโครงการพัฒนาการขนส่งระบบราง โครงการรถไฟทางคู่ ในบริเวณที่มีปัญหาการจราจรติดขัด และก่อให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ซึ่งเป็นกิจกรรมด้านอำนวยความปลอดภัย

ในการแก้ไขปัญหาจุดอันตราย บริเวณจุดตัดระหว่างถนนของกรมทางหลวงชนบทกับทางรถไฟ ให้การเดินทางผ่านจุดตัดดังกล่าวมีความปลอดภัย 

โดยสามารถลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการสัญจรข้ามทางรถไฟ ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินในการเดินทาง ทางถนน และทางรถไฟ นอกจากนี้ ยังช่วยให้การเดินทางมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น  ลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และการขนส่งของประชาชน