ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- เป็นประโยชน์ในการช่วยร่นระยะทางในการเดินทาง

- เป็นประโยชน์ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตรหรืออุตสาหกรรม

- เป็นประโยชน์ในการพัฒนาการท่องเที่ยว

- ใช้ทดแทนสะพานเดิมที่ชำรุดทรุดโทรมมาก