ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 

เป็นประโยชน์ในการช่วยร่นระยะทางในการเดินทาง

เป็นประโยชน์ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตรหรืออุตสาหกรรม

เป็นประโยชน์ในการพัฒนาการท่องเที่ยว

ใช้ทดแทนสะพานเดิมที่ชำรุดทรุดโทรมมาก