ความเป็นมาของโครงการ

กรมทางหลวงชนบท มีแผนการพัฒนาระบบโครงข่ายทางหลวงชนบท ในประเด็นยุทธศาสตร์ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านทางยังมีความจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาเพิ่ม และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยกำหนดกลยุทธ์ให้มีกิจกรรมพัฒนาโครงข่ายสะพาน ซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเพื่อเชื่อมสองฝั่งลำน้ำเป็นทางเชื่อม (Missing Link) และทางลัด (Shortcut) ช่วยให้ราษฎรในภูมิภาคสามารถเดินทางสัญจร ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกรวดเร็ว ลดระยะทางและเวลาการเดินทาง และประหยัดค่าใช้จ่าย จำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในการจัดทำแบบก่อสร้างและประมาณราคาเพื่อสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว จึงต้องดำเนินการสำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างพัฒนาโครงข่ายสะพาน เพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายคมนาคมด้านทางและสะพาน ประชาชนสามารถเดินทางด้วยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด  มีมาตรฐานความปลอดภัย อันเป็นการพัฒนาการคมนาคมขนส่งทางบกให้ขยายตัวเป็นโครงข่ายเชื่อมโยงระหว่างอำเภอ ตำบล และหมู่บ้านได้ทั่วถึงกัน  ซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนอย่างพอเพียงและยั่งยืนตลอดไป

 

ข้อมูลโครงการ 

สะพานข้ามคลองนางเลิศ

สะพานข้ามแควโสมง

สะพานข้ามลำห้วยเครือหวาย

สะพานข้ามลำพังชู

สะพานข้ามลำห้วยหลวง

สะพานข้ามแม่น้ำลำเซบก

 

ข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ