คลองนางเลิศ - สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 เมื่อวันจันทร์ ที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 15.00- 18.30 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 3 ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี