ลำพังชู - สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-12.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล ตำบลหนองเม็ก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม