ลำห้วยหลวง - สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 วันอังคาร ที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30-12.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี