ลำเซบก - สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 วันจันทร์ ที่ 5 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-12.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเมือง อ.ดอนมดแดง