ช่วยลดและป้องกันอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดระหว่างถนนกับทางรถไฟ

ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งคมนาคม

เกิดระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่งรองรับการพัฒนาการ  ขนส่งระบบรางและโครงการรถไฟทางคู่

ช่วยประหยัดเวลา ค่าใช้จ่ายและลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากอุบัติเหตุของรถยนต์และรถไฟ