ผู้รับผิดชอบโครงการ

 

กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม