วัตถุประสงค์ของโครงการ

โครงการสำรวจและออกแบบรายละเอียดถนนต่อเชื่อมสาย ข2 ผังเมืองรวมเมืองสระบุรี - ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมทางต่างระดับข้ามทางรถไฟ อ.เมือง จ.สระบุรี พร้อมทั้งศึกษาความเหมาะสมทางเชื่อมจากโครงการไปยังสถานีรถไฟความเร็วสูงมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

(1)   สำรวจและออกแบบ ถนนต่อเชื่อมถนนสาย ข2 ผังเมืองรวมเมืองสระบุรี – ศูนย์ราชการจังหวัด สระบุรีอำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างถนนใหม่ มีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณ จุดสิ้นสุดโครงการถนนสาย ข2 ผังเมืองรวมเมืองสระบุรี บรรจบกับ ถนน อบจ.สระบุรี (สายตะกุด-ตลิ่งชัน) แนวถนนไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตัดผ่านทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ไป            บรรจบกับถนนข้ามทางรถไฟบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี

(2)   ออกแบบจุดเชื่อม จุดตัดกับถนนสายต่างๆ และจัดภูมิทัศน์บริเวณโครงการ

(3)   ออกแบบโครง สร้างต่างระดับตัดผ่านทางรถไฟ สะพานข้ามคลองชลประทาน และ/หรือลำน้ำ รวมถึง เขื่อนป้องกันตลิ่ง (ถ้ามี)

(4)        ศึกษาความเหมาะสมถนนต่อเชื่อมจากโครงการไปยังสถานีรถไฟความเร็วสูง