ความเป็นมาของโครงการ

จังหวัดสระบุรีได้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่งทางบก เช่น โครงการรถไฟทางคู่โครงการรถไฟความเร็วสูง เป็นผลให้เกิดการขยายตัวทางด้านการขนส่งและความต้องการในการเดินทางตามที่กรมทางหลวงชนบทได้ก่อสร้างถนนสาย ข2 ผังเมืองรวมเมืองสระบุรี และจังหวัดสระบุรีได้มีการก่อสร้างศูนย์ราชการแห่งใหม่ ดังนั้นเพื่อการเชื่อมโยงโครงข่ายทาง รวมถึงสนับสนุนยุทธศาสตร์ในระบบราง จึงต้องดำเนินการออกแบบถนนต่อเชื่อมระหว่างถนนสาย ข2 ผังเมืองรวมเมืองสระบุรี ไปบรรจบกับถนนเข้าศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมทั้งทางต่างระดับข้ามทางรถไฟ และการเชื่อมโยงสู่สถานีรถไฟความเร็วสูง

โครงการดังกล่าวมีความซับซ้อน ต้องสำรวจแนวถนนตัดใหม่ จัดการมีส่วนร่วมประชาชน ศึกษาผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งวิเคราะห์และคาดการณ์ปริมาณจราจรบริเวณพื้นที่โครงการ อีกทั้งแนวถนนตั้งอยู่ในพื้นที่อ่างเก็บน้ำคลองเพียว ซึ่งจะต้องทำการวิเคราะห์เสถียรภาพชั้นดิน และต้องออกแบบโครงสร้างทางต่างระดับให้มั่นคงแข็งแรงตามมาตรฐานกำหนด