ช่องทางติดต่อ


สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท
 

 เลขที่ 9 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
 โทรศัพท์   0 2551 5418
 โทรสาร    0 2551 5416
 สายด่วนทางหลวงชนบท  โทรศัพท์ 1146

E – Mail   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

http://design.drr.go.th


บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด

งานวิศวกรรม   
โทรศัพท์   0 2168 7395 – 8
โทรสาร    0 2168 7380
E – Mail    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานการมีส่วนร่วมของประชาชน  
โทรศัพท์   0 2017 7281 – 2 ,   06 2698 7072    ,  09 5951 3032
โทรสาร    0 2017 7282
E – Mail    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   ,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สายด่วนหมายเลขโทรศัพท์   06 2698 7072

www.iec-thailand.com

 

Website : http://saraburi-k2.com