สถานที่ตั้ง 

สะพานข้ามคลองนางเลิศเป็นสะพานข้ามระหว่าง ม.3 บ.วังท่าช้าง-ม.15 บ.ใหม่พัฒนา ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

รูปแบบโครงการ

- แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการ

- แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศแสดงผังโครงการ

- แผนที่สังเขป

- ผังบริเวณโครงการ

- Power point