สะพานข้ามลำห้วยหลวง

สถานที่ตั้ง


สะพานข้ามลำห้วยหลวงเป็นสะพานข้ามระหว่าง บ.โนนเจริญ - บ.โคกใหญ่ ต.บ้านตูม/นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี

รูปแบบโครงการ

- แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการ

- แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศแสดงผังโครงการ

- แผนที่สังเขป

- ผังบริเวณโครงการ

- Power point