สะพานข้ามแควโสมง


สถานที่ตั้ง

สะพานข้ามแควโสมงเป็นสะพานข้ามระหว่าง ม.22 บ.เมืองเก่า-บ.แห่ ม.3 ต.เมืองเก่า/สัมพันธ์

อ.กบินทร์บุรี/นาดี จ.ปราจีนบุรี

 

รูปแบบโครงการ

- แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการ

- แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศแสดงผังโครงการ

- แผนที่สังเขป

- ผังบริเวณโครงการ

-  Power point