สะพานข้ามลำพังชู 

 

สถานที่ตั้ง

สะพานข้ามลำพังชูเป็นสะพานข้ามระหว่าง ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม – ต.ดอนดู่อ.นาโพธิ์จ.บุรีรัมย์

รูปแบบโครงการ

- แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการ

- แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศแสดงผังโครงการ

- แผนที่สังเขป

- ผังบริเวณโครงการ

- Power point