ความเป็นมาของโครงการ

ด้วยบริเวณพื้นที่อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง และบางส่วนของอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมจำนวนมาก เพื่อเป็นการเชื่อมโยงระหว่างนิคมอุตสาหกรรมที่ตั้งบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331กับท่าเรือแหลมฉบัง และเพิ่มประสิทธิภาพระดับการให้บริการของถนนสาย ชบ.3009ในการขนส่งสินค้า รวมทั้งช่วยลดอุบัติเหตุและแบ่งเบาปริมาณจราจรของถนนสายหลักในการนำเข้า - ส่งออกสินค้า โดยได้ทำการสำรวจออกแบบถนนสาย ชบ.3009แยก ทล.331 - บ.หนองคล้า (ตอนแยก ทล.331 - ทล.7)อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ให้เป็นโครงข่ายเชื่อมต่อกับถนนสาย ชบ.3009ตอนแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 7 (บริเวณกิโลเมตรที่ 107 + 200) - ท่าเรือแหลมบัง เพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวในพื้นที่ดังกล่าว เพิ่มความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยในการเดินทางให้กับประชาชนผู้ใช้สายทาง

 

        กรมทางหลวงชนบท จึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำการสำรวจออกแบบขยายช่องจราจรส่วนที่เหลือคือช่วง กิโลเมตรที่ 0 + 000 ถึง กิโลเมตรที่ 8 + 500 ให้เป็นถนน 6 ช่องจราจรตลอดสายทาง ระยะทางประมาณ 8.500 กิโลเมตร กรมทางหลวงชนบท จึงได้ว่าจ้าง บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด (International Engineering Consultants Co., Ltd. :IEC) เป็นบริษัทที่ปรึกษาเพื่อสำรวจออกแบบถนนสาย ชบ.3009 แยก ทล. 331 – บ.หนองคล้า (ตอนแยก ทล.331 – ทล.7) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีในครั้งนี้