ระยะเวลาดำเนินงาน

ระยะเวลาดำเนินงานรวม 240 วัน โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 30ตุลาคม 2560