ขอบข่ายของงานและหน้าที่ของที่ปรึกษา

 

        ส่วนที่ 1    งานสำรวจออกแบบเบื้องต้น และการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

o   งานรวบรวมและศึกษาข้อมูลแนวถนนโครงการ รวมทั้งบริเวณที่มีผลกระทบกับถนนโครงการ

o   งานสำรวจพื้นที่ถนนโครงการ (Topographic Survey)

o   งานศึกษาผลกระทบทางด้านวิศวกรรมจราจรบริเวณถนนโครงการและส่วนต่อเนื่อง

o   งานสำรวจและจัดเก็บข้อมูลด้านการจราจร พร้อมการคาดการณ์ปริมาณจราจร

o   งานจัดทำแนวสายทาง และ/หรือ รูปแบบของถนนโครงการเบื้องต้น

o   งานรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน

        ส่วนที่ 2    งานสำรวจออกแบบรายละเอียด

o   งานสำรวจขั้นสุดท้าย

o   งานออกแบบทางโครงสร้างสะพาน ทางแยกต่างระดับ เขื่อนหรือกำแพงกันดิน และอาคารระบายน้ำ

o   งานระบบระบายน้ำ

o   งานจัดภูมิทัศน์

o   งานออกแบบเพื่อความปลอดภัยและการบำรุงรักษา

o   งานสำรวจตรวจสอบสภาพดิน วัสดุ รวมทั้งศึกษาการทรุดตัวของคันทางและการทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็ม

o   การดำเนินการทางด้านสิ่งสาธารณูปโภค

o   การประสานงานและดำเนินการขออนุญาตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

o   งานจัดทำข้อมูลแนะนำโครงการ

o   จัดทำแผนผังแสดงเขตทาง (Right-of-Way-Plan)

o   จัดทำแนวคิดวิธีการ และรูปแบบการประมาณราคา พร้อมคำนวณปริมาณงานก่อสร้างและ

o   การคำนวณปริมาณงานก่อสร้างและการประมาณราคา

o   การวิเคราะห์ และจัดทำผลตอบแทนทางด้านการลงทุนและค่าความเสี่ยงในการลงทุน

o   จัดทำแผนงานการก่อสร้าง       

o   จัดทำเอกสารประกวดราคา

o   การพัฒนาด้านการออกแบบ และการถ่ายทอดองค์ความรู้