ขั้นตอนการดำเนินงาน

โครงการมีขั้นตอนในการดำเนินงาน ดังนี้