ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

3.1    รองรับปริมาณจราจรและสนับสนุนโครงข่ายคมนาคมในพื้นที่

3.2    เพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ใช้ทาง