การดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์โครงการ

        โครงการสำรวจออกแบบถนนสาย ชบ.3009 แยก ทล. 331 – บ.หนองคล้า (ตอนแยก ทล.331 – ทล.7) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ได้ให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ หรือได้รับการชี้แจงข้อมูลในกิจกรรมที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต หรือมีส่วนได้เสียกับคนในท้องถิ่น โดยมีกิจกรรมในการดำเนินงาน ดังนี้

        1)     การประชาสัมพันธ์โครงการ โดยทำการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เช่นเอกสารประกอบการประชุม แผ่นพับ โปสเตอร์ รวมถึงการกระจายข้อมูลผ่านสื่อประชาสัมพันธ์วิทยุเสียงตามสาย หรือการฝากผ่านผู้นำท้องถิ่น

        2)     การประชุมปฐมนิเทศโครงการ เพื่อนำเสนอข้อมูลความเป็นมาโครงการ วัตถุประสงค์ แผนการดำเนินงาน การนำเสนอแนวทางในการออกแบบ และแผนการมีส่วนร่วมของประชาชนให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นจากที่ประชุมที่มีต่อแนวทางในการออกแบบและการจัดทำแนวเส้นทางของโครงการข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการออกแบบรายละเอียด

        3)     การประชุมกลุ่มย่อย เป็นการนำเสนอความก้าวหน้าของการดำเนินงานข้อมูลรูปแบบการออกแบบถนน และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการ เพื่อนำไปปรับปรุงการดำเนินงาน
ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

        4)     การประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ เพื่อนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานทั้งหมด การเสนอร่าง
ผลการออกแบบการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน ผู้แทนกลุ่มต่าง ๆ และประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อนำไปปรับปรุงเพิ่มเติมให้รูปแบบก่อสร้างมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

        ในการจัดประชุมในแต่ละครั้ง กรมทางหลวงชนบทและบริษัทที่ปรึกษาจะเข้าดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโครงการแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับข้อมูลข่าวสารโครงการอย่างทั่วถึง ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ สรุปแผนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1    สรุปแผนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

กำหนดการ

1.        การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

1.1   การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ)

-  ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ที่คาดว่า
จะได้รับผลกระทบ

-  หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนรัฐวิสาหกิจสถาบันการศึกษา ศาสนสถาน ประชาชนทั่วไป และสื่อมวลชน

ธันวาคม 2560

1.2   การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 การประชุมกลุ่มย่อย

มกราคม 2561

1.3   การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 3 (ปัจฉิมนิเทศโครงการ)

กุมภาพันธ์ 2561

 

ตารางที่ 1    สรุปแผนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ต่อ)

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

กำหนดการ

2.        การประชาสัมพันธ์โครงการ

จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์ เอกสารประกอบการประชุม บอร์ดนิทรรศการ ฯลฯ

-  ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ

-  หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจสถาบันการศึกษา ศาสนสถาน ประชาชนทั่วไป และสื่อมวลชน

ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ