แนวสายทางและรูปแบบของถนนโครงการ

 

ที่ปรึกษาจะจัดทำแนวสายทาง และ/หรือ รูปแบบของถนนโครงการเบื้องต้น โดยใช้ข้อมูลที่ได้จาก
งานสำรวจพื้นที่ถนนโครงการ (Topographic Survey) และ งานสำรวจและจัดเก็บข้อมูลด้านการจราจร พร้อมการคาดการณ์ปริมาณจราจร มาประกอบการจัดทำ ซึ่งจะต้องมีหลักการและเหตุผล ข้อกำหนดหรือหลักเกณฑ์ แล้วให้นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเบื้องต้นก่อน จึงนำรูปแบบดังกล่าวมาใช้ประกอบงานรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อไปโดยแนวคิดเบื้องต้นสำหรับถนนทั่วไปของโครงการ มีเขตทางกว้างประมาณ 35 เมตร ดังแสดงในรูปที่ 2และจุดกลับรถเบื้องต้นทางที่ปรึกษาได้ออกแบบไว้ 4 รูปแบบประกอบด้วย จุดกลับรถยกระดับถนนทั่วไป จุดกลับรถยกระดับ
(รูปเกือกม้า) จุดกลับรถถนนทั่วไปทางลอด จุดกลับรถระดับพื้นดิน โดยใช้เขตทางกว้างประมาณ 45 – 55 เมตร ดังแสดงในรูปที่ 3

รูปที่ 1 ภาพตัดแนวคิดเบื้องต้นของการพัฒนาโครงการแนวถนนทั่วไป เขตทาง 40 เมตร

รูปที่ 2 ภาพตัดแนวคิดเบื้องต้นของการพัฒนาโครงการถนนบริเวณจุดกลับรถ เขตทางประมาณ 40 – 55 เมตร
ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์แนวสายทางของโครงการพบว่า แนวถนนของโครงการมีจุดเสี่ยงหรือจุดอันตรายหลายจุดดังแสดงใน รูปที่ 3


รูปที่ 3 จุดเสี่ยงหรือจุดอันตรายของแนวสายทาง